M.D., Assoc. Prof.
Onur ÖZTÜRK

M.D., Assoc. Prof.
Onur ÖZTÜRK

İstanbul Florence Nightingale Hospital
  • 2018
   Istanbul University Department of Neurosurgery
   Specialization

   2011
   Celal Bayar University Faculty of Medicine
   Medical education


  • Articles Published in International Refereed Journals

   • A1. Aras Y, Sabanci PA, Izgi AN, Boyali O, Ozturk O, Aydoseli A, Ali A, Sencer A, Hepgul KT, Unal F, Barlas O. Surgery for pyogenic brain abscess over 30 years: Evaluation of the roles of aspiration and craniotomy. Turk Neurosurg, 2016;26(1):39-47 doi: 10.5137/1019-5149.JTN.15099-15.1
   • A2. Guclu DG, Ozturk O, Cirak M, Can H, Unal TC, Dolas I, Ozgen U, Aydoseli A, Sencer A. A series of posttraumatic midline epidural hematomas and review of the literature. Ulus Travma Acil Cer, doi: 10.14744/tjtes.2020.28182
   • A3. Sabanci PA, Unal TC, Ozturk O, Dolen D, Dolas I, Peker B, Saka E, Ali A, Aydoseli A, Aras Y, Sencer A, Hepgul K, Izgi N, Barlas O. Effect of Intraoperative Computed Tomography on Ventriculoperitoneal Shunt Survival. World Neurosurg, 2021 doi: 10.1016/j.wneu.2021.06.106
   E. Papers presented at national scientific meetings and published in proceedings books:
   • E1. Pulat Akın Sabancı, Onur Öztürk, Yavuz Aras, Altay Sencer. İntraoperatif BT kullanımının V/P şant revizyonu üzerine etkisi. Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel kongresi 2016.
   • E2. Onur Öztürk, Pulat Akın Sabancı, Yavuz Aras, Aydın Aydoseli, Nail İzgi, Kemal Hepgül, Altay Sencer, Faruk Ünal, Ömer Özdemir, Bilge Bilgiç. 2005-2015 yılları arasında kordoma tanısı alan 16 vakanın retrospektif değerlendirilmesi. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, 11. Bilimsel Kongresi 2016.
   • E3.  Ömer Özdemir, Pulat Akın Sabancı, Yavuz Aras, Aydın Aydoseli, Alican Tahta, Nail İzgi, Kemal Hepgül, Altay Sencer, Bilge bilgiç, Mehmet Emin Güveli, Onur Öztürk. İntrakranyal ependimomlar: 10 yıllık retrospektif çalışma. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, 11. Bilimsel Kongresi 2016.
   • E4. Yavuz Aras, Pulat Akın Sabancı, Onur Öztürk, Osman Boyalı, Nail İzgi, Orhan Barlas, Altay Sencer, Kemal Hepgül, Faruk Ünal. BT sonrası dönemde intrakranyal abse tanılı hastalara cerrahi yaklaşım. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel kongresi 2015.
   • E5. Aydın Aydoseli, Onur Öztürk, Yavuz Aras, Pulat Akın Sabancı, Altay Sencer, Orhan Barlas, Nail İzgi, Faruk Ünal, Kemal Hepgül. Vaka sunumu: Tetanozda tedaviye dirençli tonik kasılmaların tedavisinde intratekal baklofen pompası kullanımı. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel kongresi 2015.
   • E6. Yavuz Aras, Pulat Akın Sabancı, Tuğrul Cem Ünal, Onur Öztürk, Osman Boyalı, Aydın Aydoseli, Altay Sencer, Kemal Tanju Hepgül, Faruk Ünal, Ali Nail İzgi, Orhan Barlas. Mikrovasküler dekompresyon yapılan 129 trigeminal nevralji olgusunun uzun dönem takip Sonuçları. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, 10. Bilimsel Kongresi 2014. 
   • E7. Osman Boyalı, Aydın Aydoseli, Yavuz Aras, Pulat Akın Sabancı, Onur Öztürk, Kemal Tanju Hepgül, Ali Nail İzgi. İstanbul Tıp Fakültesi nöroşirürji kliniğinde intrakranyal hemanjiyoblastom nedeniyle opere edilen 43 hastanın retrospektif değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroşirürji AD. 9. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi 2013.
   • E8. Onur Öztürk, Yavuz Aras, Aydın Aydoseli, Pulat Akın Sabancı, Osman Boyalı, Orhan Barlas, Ali Canbolat, Altay Sencer, Kemal Tanju Hepgül, Ali Nail İzgi. Hipofiz adenomu cerrahisinde klinik deneyimimiz. 9. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi 2013. 
   • E9. Osman Boyalı, Aydın Aydoseli, Yavuz Aras, Pulat Akın Sabancı, Onur Öztürk, Altay Sencer, Kemal Tanju Hepgül, Ali Nail İzgi.  İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji kliniğinde gergin omurilik sendromu nedeniyle opere edilen 124 pediatrik hastanın retrospektif değerlendirilmesi. 9. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi 2013.
   • E10. Osman Boyalı, Yavuz Aras, Aydın Aydoseli, Alican Tahta, Onur Öztürk, Altay Sencer, Kemal Tanju Hepgül, Ali Nail İzgi. İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji kliniğinde 2001-2012 yılları arasında merkezi sinir sistemi kitlesi tanısı konan 3 yaş altı hastaların incelenmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi 2013.
   • E11. İlyas Dolaş, Yavuz Aras, Aydın Aydoseli, Onur Öztürk, Müge Dolgun, Ömer Özdemir, Altay Sencer, Kemal Tanju Hepgül, Ali Nail İzgi. Ekstradural tümörler: 103 olgunun retrospektif incelemesi. 8. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi 2012.
   •  E12. Görkem Alkır, Müge Dolgun, Aydın Aydoseli, Yavuz Aras, Onur Öztürk, Altay Sencer, Kemal Tanju Hepgül, Ali Nail İzgi. Spinal intradural ekstramedüller kitleli hastaların retrospektif incelemesi. 8. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi 2012

   • European Association of Neurosurgical Societies
   • Turkish Neurosurgery Association

Video